Wedstrijd

Doe mee met onze wedstrijd en maak kans op een jaarabonnement van Libelle Lekker! (twv € 66)

Het enige wat je moet doen, is een foto maken van een gerecht dat je klaarmaakte met behulp van een van de producten uit de Libelle Lekker Shop, en ‘m posten op Instagram of Facebook. Vergeet @libellelekker niet te taggen en voeg de hashtag #libellelekkershop toe. Ook belangrijk: zorg ervoor dat je profiel openbaar is; anders zien wij je post niet verschijnen.

Hieronder kun je het volledige wedstrijdreglement nog eens doornemen.

Artikel 1: Organisatie van de wedstrijd

De wedstrijd wordt georganiseerd door Libelle, een afdeling van Roularta Media Group nv, ond. nr. 0434.278.896, met zetel te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.

Gedurende 2 maanden, van donderdag 2 mei 2019 tot en met zondag 30 juni 2019 om middernacht, organiseert Libelle een wedstrijd in het kader van de online Libelle Lekker Shop. Laattijdige inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

  • De personeelsleden en de bestuurders van Roularta Media Group en haar gelieerde vennootschappen;
  • Elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt;
  • De gezinsleden (d.w.z. leden van eenzelfde gezin en personen die samenwonen op eenzelfde adres) en de familieleden tot in de tweede graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

De organisatoren behouden zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Roularta Media Group behoudt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Roularta Media Group opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan de wedstrijd dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen of van organisaties. Elke persoon mag slechts één keer per dag deelnemen. Elke persoon kan maximum één prijs winnen tijdens de duur van de wedstrijd. Per postadres kan er slechts één winnaar zijn.

Roularta Media Group kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd.

Artikel 2: Verloop van de wedstrijd

Deelnemen aan de wedstrijd kan iedere dag, binnen de periode van 02/05/2019 tot en met 30/06/2019. De wedstrijd sluit af om middernacht.

Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer:

  1. Een foto nemen van de spullen in gebruik of van het gerecht dat hij/zij gemaakt heeft met zijn/haar aankoop uit de Libelle Lekker Shop.
  2. Deze openbaar posten op Facebook/Instagram
  3. Hierbij maakt de deelnemer gebruik van de hashtag #libellelekkershop

De winnaar wordt maandelijks bepaald door een onafhankelijke jury bestaande uit drie medewerkers van de redactie- en marketingafdeling van Libelle.

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband. 

Artikel 3: Prijzen

Deelnemers aan deze wedstrijd maken kans om een jaarabonnement op Libelle Lekker te winnen.

Er wordt slechts één prijs per persoon of meerdere personen samenwonend als gezin op hetzelfde adres toegekend. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs is onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geeft geen recht op een waardebon of korting. De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

Voortvloeiend uit de inning van de prijs, geeft de winnaar zijn stilzwijgende toestemming voor eventuele publicatie van zijn naam, adres en foto en verzaakt hij aan de uitoefening van alle rechten en eventuele schadeloosstellingen in dat verband.

Voortvloeiend uit de inning van zijn prijs, verklaart de winnaar zich uitdrukkelijk akkoord met alle bedingen van dit reglement. Indien de winnaar één of meerdere van deze bedingen niet wenst na te leven, doet hij automatisch afstand van de prijs en wordt de eerste reservewinnaar als winnaar aangeduid.

Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan Roularta Media Group niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. 

Artikel 4: Communicatie winnaars

De winnaars worden via Facebook of Instagram persoonlijk gecontacteerd via het (openbaar) account waarmee zij de winnende foto hebben gepost. Er wordt met de winnaars afgesproken op welk adres de prijs geleverd kan worden. Indien de winnaars niet reageren op enige communicatie binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf verzending eerste communicatie, vervalt deze prijs aan de organisator.

 Artikel 5: Algemeen

Uitslagen en beslissingen van Roularta Media Group kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Roularta Media Group kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Roularta Media Group ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan Roularta Media Group niet aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem of een probleem bij derden (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben de definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op www.libelle-lekker.be/shopwedstrijd.

Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan Roularta Media Group van alle intellectuele rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan Roularta Media Group overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.
Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren in alle media (print, websites, apps, TV, radio, …) uitgebaat door Roularta Media Group, haar verbonden ondernemingen en/of derden. Het door de deelnemer ingezonden materiaal mag geenszins een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even welke andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mag geen enkel merk, buiten de betrokken Roularta-merken voor zover het gebruik ervan deel uitmaakt van de wedstrijd, en meer algemeen, geen enkel visueel element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten  van derden. Het materiaal mag geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Er mag geen bij wet verboden product of situatie zichtbaar zijn.

Roularta Media Group behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere wedstrijden.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

Artikel 6: Coördinaten deelnemers

Elke deelnemer geeft Roularta Media Group door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat Roularta Media Group de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van Roularta Media Group.

De deelnemer heeft te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. Wenst de deelnemer dit niet, stuur dan een brief met kopie van identiteitskaart naar Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.

Artikel 7: Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een voldoende gefrankeerde omslag met naam en adres van de aanvrager en gericht aan de maatschappelijke zetel van Roularta Media Group. Het wedstrijdreglement kan u ook terugvinden www.libelle-lekker.be/shopwedstrijd.